1. ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ
• Извършваме преводи от/ на повече от 30 езика.
• Разполагаме с над 100 заклети преводача, тесни специалисти в различни области, които са подписали и декларация за конфиденциалност, с което се гарантира поверителността на вашите материали
• Сертифицирани сме по ISO17100:2015
• Цената на 1 преводаческа страница се определя въз основа готовия превод (1800 знака, включително интервалите)
• Можете да получите готовия превод в различни формати и на всякакви електронни носители.

ВИДОВЕ ПИСМЕН ПРЕВОД
а) ОФИЦИАЛЕН ПИСМЕН ПРЕВОД
Това е превод от заклет преводач, разпечатан на бланка на фирмата. Има подпис на преводача, с който се удостоверява верността на превода, и печат на фирмата.

б) СПЕЦИАЛИЗИРАН ПИСМЕН ПРЕВОД
Това е официален превод, редактиран от редактор-експерт.

в) ЛЕГАЛИЗИРАН ПИСМЕН ПРЕВОД
Официален превод, заверен от КО на МВнР.

Горните преводи биват обикновени, бързи и експресни според бързината на тяхното изпълнение.

Цените за писмен превод можете да видите ТУК

ЕЗИКОВАТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ е втората част от процеса на превод и културна адаптация на даден продукт (за определени страни, региони или социални групи), вземаща под внимание различията между отделните пазари. Езиковата локализация предполага задълбочено проучване на целевата култура, с оглед правилното й приспособяване към местните нужди.
Локализацията най-често се извършва на софтуерни продукти, ръководства за продукти, видео игри, сайтове.
Примери за локализация са: адаптиране на таблици, обръщане в местни валути, форми за обозначаване на дати, адреси и телефонни номера, цифри и много други детайли, включително промяна на физическия облик на продукта (и в краен случай на наименованието му). Всички тези промени имат за цел да приспособят продукта към местните особености, култура и обичаи, и да го въведат на местния пазар, взимайки предвид чуждата икономическа обстановка. На локализацията се дължат например специфичните за всяка страна версии на сайта на една и съща компания или различните издания на дадена книга в зависимост от мястото, където е публикувана.

2. УСТНИ ПРЕВОДИ
СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД Симултанен означава синхронен, т.е. преводачът превежда едновременно с говорещия, като преводът се извършва от кабина със специална апаратура, а участниците получават превода с инфрачервени приемници със слушалки. Този вид превод, за разлика от консекутивния, не удължава времето на мероприятието. Извършва се от екип от двама преводачи и е подходящ за конференции, конгреси, семинари. Необходимо е преводачите да бъдат ангажирани поне седмица по-рано и да бъдат предоставени съответните материали. Цената се определя за екипа на час/ден.

КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД Консекутивен означава последователен превод, т.е. ораторът прави паузи в речта си, за да може преводачът да преведе казаното от него. Не се изисква специална техника. Подходящ е за бизнес срещи, презентации и дискусии, съдебни дела, превод пред нотариус, преговори с малък брой участници. Поради естеството на услугите, е необходимо да направите заявка няколко дена предварително, като предоставите информация относно ползваната терминология.

ПРИДРУЖАВАНЕ При пътувания в страната и чужбина, пазаруване, настаняване на чужденци. Необходима е заявка няколко дена предварително. Цената се образува на час/ден.

Цени за устни преводи можете да видите ТУК
3. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА

Легализацията на един документ означава той да бъде заверен от съответните служби, общини, министерства и т.н., след което да бъде преведен и да се сдобие с печат АПОСТИЛ. Този печат прави българските документи легални и валидни в останалите държави.
Легализацията на документи се извършва съгласно ПРАВИЛНИКА за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Цената на легализацията се формира на база документ.
Срокът за легализиране на различните документи зависи от заверяващите ги инстанции.

ЕТАПИ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЯТА:
• Заверка на документа в съответните Служби (Агенции, Общини, Министерства и т.н.)
• Извършване на официален превод на горния документ
• Скачене на документа и превода и заверяване в КО на МВнР с апостил.

ЧЕСТО ЛЕГАЛИЗИРАНИ БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА:

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

а) Удостоверение за раждане, Удостоверение за брак – необходимо е да бъдат издадени дубликати от съответната Община с правоъгълен печат за чужбина на гърба.

б) Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за настоящ адрес и т.н.- необходимо е да бъдат издадени от съответната Община с правоъгълен печат за чужбина на гърба.

УЧЕБНИ ДОКУМЕНТИ

а) Дипломи за основно, средно и висше образование – необходимо е дипломите да бъдат подписани от титуляра, след което да им направите нотариално заверени копия и да ни ги представите, заедно с оригиналите.

б) Академични справки, уверения, удостоверения – необходимо е да ни ги представите в оригинал.

• СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

а) Свидетелство за съдимост – необходимо е да бъде представено в оригинал, подписано от секретаря и съдията (председателя) на съответния съд.

б) Съдебно решение – необходимо е да бъде представен препис, подписан от секретаря и съдията (председателя) на съответния съд. Трябва да има син печат „Вярно с оригинала“ и „Решението е влязло в сила на“.

• ДОКУМЕНТИ, ЗАВЕРЕНИ ПРЕД НОТАРИУС

а) Декларация-съгласие за пътуване на дете в чужбина и други декларации – необходимо е да бъдат представени в оригинал, със син подпис на декларатора и печат на Нотариуса, удостоверяващ верността му.

б) Пълномощни – необходимо е да бъдат представени в оригинал, със син подпис на декларатора и печат на Нотариуса, удостоверяващ верността му.

За безплатна консултация, моля, свържете се с нас!
Цени за услугата „Легализация“ можете да видите ТУК

4. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ С АПОСТИЛ

Легализацията на един чужд документ с печат АПОСТИЛ (Хагска Конвенция от 5 октомври 1961г) се извършва от КО на МВнР. Необходимо е документът първо да бъде преведен и разпечатан на бланка на фирмата, а след това заверен.
Легализацията на документи се извършва съгласно ПРАВИЛНИКА за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Цената на легализацията се формира на база документ.
Срокът за превод и легализация на тези документи е: обикновена поръчка – 5 работни дни, бърза поръчка – 3 работни дни, експресна поръчка – 1 работен ден.

Списък на страните по Хагската конвенция:
http://www.mfa.bg/uploads/images/Cabinet_Photos_web/strani_.pdf

За безплатна консултация, моля, свържете се с нас!
Цени за услугата „Легализация“ можете да видите ТУК

5. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ С ПРАВНА ПОМОЩ

Легализацията на един чужд документ от държава с правна помощ се извършва от КО на МВнР. Необходимо е документът да бъде представен в оригинал, да бъде преведен и разпечатан на бланка на фирмата, а след това заверен.
Легализацията на документи се извършва съгласно ПРАВИЛНИКА за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Цената на легализацията се формира на база документ.
Срокът за превод и легализация на тези документи е: обикновена поръчка – 5 работни дни, бърза поръчка – 3 работни дни, експресна поръчка – 1 работен ден.

Списък на държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ:
http://www.mfa.bg/uploads/files/DKO_29_04_13.pdf

За безплатна консултация, моля, свържете се с нас!
Цени за услугата „Легализация“ можете да видите ТУК

6. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ СЪС ЗАВЕРКА НА ПОСОЛСТВО

Един чужд документ, който не може да бъде заверен с АПОСТИЛ в чужда държава, се заверява, както следва:
– Документът трябва да бъде заверен от Министерство на Външните работи на издаващата го държава
– Печатът на Министерството на Външните работи трябва да бъде заверен от Българското посолство в съответната държава
– Ако в съответната държава няма Българско посолство/ консулство, печатът трябва да бъде удостоверен от посолството на тази държава в столицата на трета държава, което е акредитирано и за България.

Легализацията на документи се извършва съгласно ПРАВИЛНИКА за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Цената на легализацията се формира на база документ.
Срокът за превод и легализация на тези документи е: обикновена поръчка – 5 работни дни, бърза поръчка – 3 работни дни, експресна поръчка – 1 работен ден.

За безплатна консултация, моля, свържете се с нас!
Цени за услугата „Легализация“ можете да видите ТУК